لیست مدارک مورد نیاز رانندگان سنگین و کار

کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

تصویر کارت ملی

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت یا تاییدیه سازمان مربوط به خانه های سازمانی

کپی برابر اصل کارنامه یا دفترچه کار(درصورت وجود)

کپی برابر اصل از کارت هوشمند و کارت سلامت راننده(درصورتیکه راننده متقاضی باشد)

پرینت گردش حساب بانکی(سه ماهه)

کپی برابر اصل سند مالکیت خودرو(درصورتیکه راننده مالک خودرو باشد)

کپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بیمه

گواهی امضا

دسته چک