لیست مدارک مورد نیاز سر دفتر اسناد رسمی

کپی برابر اصل صفحات اول  و توضیحات شناسنامه

کپی برابر اصل کارت ملی

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت یا تاییدیه سازمان مربوط به خانه های سازمانی

کپی برابر اصل پروانه دفتر خانه رسمی

پرینت گردش حساب بانکی(سه ماهه)

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی دفتر

گواهی امضا

دسته چک