لیست مدارک مورد نیاز مستمری بگیران

کپی برابر اصل صفحات اول  و توضیحات شناسنامه

کپی برابر اصل کارت ملی

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت یا تاییدیه سازمان مربوط به خانه های سازمانی

گواهی از سازمان پرداخت کننده مستمری

پرینت گردش حساب بانکی(سه ماهه) با مهر بانک

فیش حقوقی ماه آخر

گواهی امضا

دسته چک صیادی