مدارک ثبت نام پزشکان برای خرید اقساطی

  1. فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

  2. فتوکپی برابر اصل کارت ملی

  3. فتوکپی برابر اصل فيش تلفن و يا برق محل سكونت

  4. فتوکپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت

  5. فتوکپی برابر اصل پروانه مطب

  6. فتوکپی برابر اصل کارت نظام پزشكی

  7. گواهی اشتغال به کار يا فتوکپی برابر اصل اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت محل مطب

  8. -پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)

  9. دسته چک