کارشناس دادگستری

  1. فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

  2. فتوکپی برابر اصل کارت ملی

  3. فتوکپی برابر اصل فيش تلفن و يا برق محل سكونت

  4. فتوکپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت

  5. فتوکپی برابر اصل پروانه رسمی دادگستري

  6. فتوکپی برابر اصل اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت دفتر در صورت موجود بودن

  7. پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)

  8. گواهی امضای محضری

  9. دسته چک صیادی