لیست مدارک مورد نیاز اعضای هیئت مدیره شرکتها و موسسات

کپی برابر اصل صفحات اول  و توضیحات شناسنامه

کپی برابر اصل کارت ملی

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت یا تاییدیه سازمان مربوط به خانه های سازمانی

کپی برابر اصل اساسنامه شرکت

پرینت گردش حساب بانکی(سه ماهه) با مهر بانک

معرفی نامه از شرکت

کپی برابر اصل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت

کپی برابر اصل آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت

کپی برابر اصل لیست بیمه پرسنلی شرکت

گواهی امضا

دسته چک