لیست مدارک مورد نیاز بازنشسته

کپی برابر اصل صفحات اول  و توضیحات شناسنامه

کپی برابر اصل کارت ملی

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت یا تاییدیه سازمان مربوط به خانه های سازمانی

تصویر حکم بازنشستگی

پرینت گردش حساب بانکی(سه ماهه)

کپی برابر اصل فیش حقوقی ماه آخر

گواهی امضا

دسته چک