لیست مدارک مورد نیاز کاسب

کپی برابر اصل صفحات اول  و توضیحات شناسنامه

کپی برابر اصل کارت ملی

کپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت یا تاییدیه سازمان مربوط به خانه های سازمانی

کپی برابر اصل جواز کسب معتبر

کپی برابر اصل اجاره نامه رسمی یا سند مالکیت محل کسب

پرینت گردش حساب بانکی(سه ماهه)

گواهی امضا

دسته چک صیادی