لیست مدارک مورد نیاز کشاورز

  1. فتوکپی برابر اصل صفحات اول  و توضیحات شناسنامه

  2. فتوکپی برابر اصل کارت ملی

  3. فتوکپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت

  4. فتوکپی برابر اصل پروانه چاه یا دفترچه کشاورزی و تاییدیه شورای روستا

  5. پرینت گردش حساب بانکی(سه ماهه) با مهر بانک

  6. فتوکپی برابر اصل مدارک اموال منقول و غیر منقول

  7. دسته چک