مدارک مورد نیاز برای کارمند دولت

  1. فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

  2. فتوکپی برابر اصل کارت ملی

  3. کپی برابر اصل آخرین حکم کارگزینی

  4. پرینت گردش حساب بانکی متناسب با تسهیلات موردتقاضا (سه ماهه)

  5. فتوکپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت

  6. فتوکپی برابر اصل فيش تلفن و يا برق محل سكونت

  7. تصوير فيش حقوقی ماه آخر

  8. فتوکپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بيمه معتبر

  9. دسته چک

  10. گواهی امضای محضری