وکیل

  1. فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

  2. فتوکپی برابر اصل کارت ملی

  3. فتوکپی برابر اصل فيش تلفن و يا برق محل سكونت

  4. فتوکپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت

  5. فتوکپی برابر اصل پروانه وکالت

  6. فتوکپی برابر اصل اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت دفتر وکالت

  7. پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيلات مورد تقاضا (سه ماهه/ شش ماهه)

  8. گواهی امضا

  9. دسته چک صیادی