کارمند بخش خصوصی

  1. فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

  2. فتوکپی برابر اصل کارت ملی

  3. فتوکپی برابر اصل فيش تلفن و يا برق محل سكونت

  4. فتوکپی برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت

  5. گواهی اشتغال به کار از سازمان ذيربط

  6. تصوير فيش حقوقی ماه آخر

  7. تصوير ليست سه ماهه آخر بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعی (يا ساير سازمانهاي بيمه گر)

  8. فتوکپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بيمه معتبر

  9. گواهی امضای محضری

  10. دسته چک صیادی